(sin)Tija Place
LV

"Akusmātiskā ekosistēma" attēlo mākslinieces inscenētu "meža peldi" mājas apstākļos. Bioloģiskajai dabas daudzveidībai samazinoties, tiek apdraudēta arī biofīlija (definējis E. O. Vilsons), kas tiek uztverta par cilvēkā iedzimtu emocionālu pieķeršanos dabas procesiem un visam dzīvajam; šī saikne ir formējusi cilvēces attīstību un būtiski ietekmējusi īpaši mākslinieku daiļradi. Pieņemot dabas pārmaiņas un tehnosfēras klātbūtni, "Akusmātiskā ekosistēma" ar tehnoloģijām (skaņu un gaismu) simulē saskarsmi ar dabu, ar mērķi uzturēt zemapziņā esošo biofīliju.

Šajā darbā meža pastaigu laikā veiktie maršruti kalpo par grafiskām laika līnijām, kas savieno trīs mežos veiktus vides audio ierakstus vienotā kompozīcijā. Meža pārgājienu maršrutu izmantošana skaņu kompozīcijas izveidē ir veids, kā mākslas darba realizācijā iesaistīt citus meža ekosistēmas dalībniekus, kas ietekmēja veikto pastaigu vizualizācijas, kuras tālāk tiek izmantotas kā laika līnijas. Spilgtākai emociju, atmiņu un iztēles iesaistei "Akusmātiskās ekosistēmas" vidē tiek limitēta "skatītāja" vizuālā uztvere. Projekcija uz sejas rosina atmiņas par gaismas un ēnu pleķiem, kas izlaužas caur koku lapotnēm. Aizver acis un ieraugi dabu!ENG

"Acousmatic ecosystem" depicts a way to perform "forest bathing" at home. As biodiversity declines, biophilia (coinded by E. O. Wilson) is also threatened, which is perceived as an innate emotional attachment to natural processes and all living things; this connection has shaped the development of humanity and has significantly influenced the work of artists in particular. Considering the change of nature and the presence of the technosphere, the "Acousmatic ecosystem" simulates a touch of nature through technology (sound and light) in order to maintain the biophilia in mans subconscious.

In this work the real life forest walks serve as graphical timelines that connect the field recordings (from three forests) in a single composition. Walks in the forest can serve as a tool for art co-creation. In a way other non-humans, members of the forest ecosystem were involved in this composition making. Living and non-living things influenced the visualizations of the walks, which were later used as timelines. For direct involvement of emotions, memories and imagination the "Acousmatic ecosystem" limits visual perception of the "viewer". The projection on the face aims to evoke memories as if being surrounded by the trees. Close your eyes and see the nature!

You are welcome to get a closer feel of the "Acousmatic ecosystem" by following these steps:

1) Take this device to some dark place with yourself.
2) Increase the brightness of your screen to the maximum.
3) Put on the headphones if possible.
4) Set up for yourself a comfortable seat with screen close to your face.
5) Adjust the sound for the last video (↓ ↓ ↓) to the desirable volume and start the video on full-screen.
6) Close your eyes and enjoy your homemade forest bath!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jūs esat ielūgts, tuvāk izjust "Akusmātisko ekosistēmu". Lūdzu, sekojiet norādēm:

1) Nogādājiet šo ierīci tumšā vietā kopā ar sevi.
2) Pielāgojiet ekrāna spilgtumu līdz maksimumam.
3) Ja iespējams, izmantojiet austiņas.
4) Ieņemiet ērtu sēdvietu tā, lai ekrāns atrastos tuvu sejai.
5) Pielāgojiet šīs lapas pēdējā video skaņu sev vēlamajā skaļumā un atskaņojiet video pilnekrāna režīmā.
7) Aizveriet acis un izbaudiet pašiekārtoto "meža peldi"!